นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี งานราชการ นนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164666 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 103277

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
ติดต่อหน่วยงานราชการ ทำเอกสารให้ต่างด้าว ดูเรื่องอบรมพนักงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164403

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกำหนด/ กฎหมาย (Regulatory Affairs Specialist)

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกำหนด/ กฎหมาย (Regulatory Affairs Specialist)

งานราชการ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานราชการ : พิจารณาตามความสา นนทบุรี
1. วางแผนและดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา (แผนปัจจุบัน/ แผนโบราณ), เครื่องมือแพทย์, อาหาร และเครื่องสำอาง ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด
2. รับผิดชอบยื่นขอ/ ต่ออายุ/ แก้ไข ใบอนุญาตที่เก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111407

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่งเอกสาร Messenger

งานราชการ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานราชการ : 9,000-12,000 นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
วางบิล-รับเช็ค ส่งเอกสารต่างๆ สรรพากร สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการต่างๆ และลูกค้า และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107596

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน 15,000+++

งานราชการ : 15,000+++ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านผลิตปุ๋ย
- ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับตลาดและคู่แข่ง
- จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานหน่ยงานการศึกษาและเอกสารกับหน่วยงานราชการ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110967

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานราชการ : เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

งานราชการ : 15000 บาทขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
*วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
• วางแผนส่งเสริมการขาย
• ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษณา
• จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
• รวบรวมข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
• นำเสนอแนวคิดด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์
• สำรวจ และวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง
• Content Creator คิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110970

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

งานราชการ : เงินเดือน 30000-35000 บาท

งานราชการ : 30000-35000 บาท นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.วางนโยบาย แผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประสานงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 3.ติดตามผลงานของพนักงานในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ 4.เข้าร่วมประชุมใหญ่ คณะกรรมการนิติบุคคล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการประชุมนั้น ๆ 5.ตรวจสอบ และตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 110977

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างสายตรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน

งานราชการ : 18000 บาทขึ้นไป (ค่าน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.มีหน้าที่ ตรวจเช็คสมุดรายงานบันทึกการทำงานประจำวันของรปภ.ตามหน่วยงานที่เข้าตรวจโดยในใบตรวจจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจประจำโซนเซ็นต์ไว้ทุกครั้ง
2.มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบลงบันทึกประจำวัน โดยจะต้องมีลายเซ็นต์ของสายตรวจกำกับไว้ทุกครั้ง
3.หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ และนโยบายตามที่กำหนดไว้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110978

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอภัย

งานราชการ : เงินเดือน 465 บาท/วัน

งานราชการ : 465 บาท/วัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1.ปฏิบัติตาม คำสั่ง มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
2. อำนวยความสะดวกให้บริการด้านจราจรรวมถึงดูแล.ด้านความปลอดภัยทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110979

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานราชการ : เงินเดือน 12000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 12000 บาท ขึ้นไป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป และปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164206

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย Sale Engineer

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย Sale Engineer

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลงและตามโคร

งานราชการ : ตามตกลงและตามโคร นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
- ติดต่อประสานงานงาน กับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- งานระบบประปาทั้งหมด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164255

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย สินค้าเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย สินค้าเครื่องมือแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท กับทางโรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160266

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานราชการ : เงินเดือน 15000-16000

งานราชการ : 15000-16000 นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
1.การสรรหาบุคคลากร
2.ทำสัญญาจ้างงาน
3.ปฐมนิเทศ
4.จัดทำรายงาน เข้า-ออก งาน
5.ทะเบียนลูกจ้าง/ประวัติพนักงาน
6.จัดทำค่าล่วงเวลา
7.ออกหนังสือรับรองเงินเดือน
8.รายงานต่างๆตามที่ได้รัมมอบหมาย
9.แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม/สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161027

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปอยู่กับป

งานราชการ : 20,000 ขึ้นไปอยู่กับป นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-ดูแลบัญชีทรัพย์สิน
-บันทึกค่าใช้จ่ายด้านงานบริการ
-บันทึกรายได้
-ดูแลภพ 30
-สามารถวิเคราะห์และปิดงบได้
-สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160634

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานราชการ : ตามตกลง ตามประสบก นนทบุรี
Job Description
– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
- จัดทำแบบภาษี ยื่นภาษี ภงด ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานบัญชี
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Requirements
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถทำเอก
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138274

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

ตำแหน่งงานว่างMarketing ด่วน...!!! มาก

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
ออกพื้นที่เพื่อเสนอขายงานบริการทำความสะอาด ตึก อาคาร สำนักงาน คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารหน่วยงานราชการ โรงพญาบาล ฯลฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้งานบริการทำความสะอาดอาคาร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 132668

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี
คีย์ข้อมูล/ประสานงานเซลล์/ออกไปติดต่อหน่วยงานราชการ
เข้างาน 8.30-17.00น. ทำงาน วันจันทร์-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน มีวันหยุดประจำปี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 06/03/2563

เลขที่ประกาศ : 130738

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานราชการ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
- จัดเตรียมเอกสาร, ไปติดต่อขออนุญาติต่างกับหน่วยงานราชการ ในเรื่องการจัดสรร ฯลฯ
- เตรียมเอกสาร ไปทำนิติกรรมที่ สนงที่ดิน (ลูกค้า และในส่วนงานของบริษัท)
- ประสานงานกับหน่วยงาน และลูกค้า ,ธนาคารในเรื่องการโอนบ้าน
- สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129300

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ด้านกฎหมายประกันสังคม
ด้านกฎหมายแรงงาน
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 14/02/2563
เลขที่ประกาศ : 128031

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ืN/S

งานราชการ : ืN/S นนทบุรี
- จัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ
- ดำเนินงานด้านบัญชี ภาษี และการเงิน ทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชี, ข้อปฏิบัติทางภาษีอากร และกฎหมายต่างฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี ,สรรพากร,ธนาคาร
- จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 125951

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
- ดูแลงานด้าน Safety จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัย เช่น แผนซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ, แผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- หน้าที่อื่นๆของ จป. ตามที่กฎหมายกำหนด
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20/01/2563

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี