นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นนทบุรี Ø
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 687 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101087

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงิน ** ด่วนมาก **

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานการเงิน ** ด่วนมาก **

งานประจำ : เงินเดือน 25000-40000

งานประจำ : 25000-40000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
-ควบคุมดูแลเงินสดย่อย
-ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน
-ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ
-ตรวจสอบทะเบียนรับเช็ค-จ่ายเช็ค
-จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile
-จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow)
-จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
-จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น P/N
-เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
-ติดต่อการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100492

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้าน (Village Manager) สุขุมวิท

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหมู่บ้าน (Village Manager) สุขุมวิท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
1. วางแผนและจัดระบบงานบริการหมู่บ้าน ควบคุมดูแลการบริการและการให้บริการ
2. อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อเจ้าของบ้านและผู้มาติดต่อ
3. จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกอาคาร/แผนกช่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคล
5. ควบคุมดูแลในด้านรักษาความปลอดภัย
6. ส่งรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน และ Presentation ให้กับผู้บังคับบัญชา
7. ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานต่
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100196

ตำแหน่งงานว่าง1.ผู้จัดการร้าน 2.พนักงานขาย ประจำโครงการร้านแว่นหมอแวว แม่ริม จ.เชียงใหม่(ในเครือหอแว่น)

ตำแหน่งงานว่าง1.ผู้จัดการร้าน 2.พนักงานขาย ประจำโครงการร้านแว่นหมอแวว แม่ริม จ.เชียงใหม่(ในเครือหอแว่น)

งานประจำ : เงินเดือน พนง. ขาย 13,000บ. ผจก.ร้

งานประจำ : พนง. ขาย 13,000บ. ผจก.ร้ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
ตำแหน่ง ผจก.ร้าน บริหารจัดการระบบงานสาขา ให้บริการ และวัดสายตาด้วยเครื่องมือวัดสายตา แนะนำขาย แว่นตา เลนส์ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้า
ตำแหน่ง พนักงานขาย แนะนำขาย แว่นตา เลนส์ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้า
ได้รับค่าตอบแทน คอมมิชชั่น
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100145

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ(ซ่อมบำรุง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
-จัดทำเอกสารสรุปและเปิด PRPO สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
-จัดการรับและควบคุม Stock
-บันทึกข้อมูลและรายงานสรุปข้อมูล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099914
เลขที่ประกาศ : 099573

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) BTS-ชิดลม

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) BTS-ชิดลม

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร
• จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้
• วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ
• จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ
• จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ
• พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 19 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099342

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคาร (Building manager) สุขุมวิท

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการอาคาร (Building manager) สุขุมวิท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน
2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ
3.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน
4.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร และติดตามผลการแก้ปัญหา
5.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099419

ตำแหน่งงานว่างDigital marketing and graphic designer

ตำแหน่งงานว่างDigital marketing and graphic designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟฟิก และ การตลาดออนไลน์
2.รับผิดชอบเรื่องการดำเนินการตามแผนการตลาด (Online) สร้างการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน สื่อ Social Media
3.ดำเนินการตามแผนการตลาดออนไลน์ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของษริษัท
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ทุกโปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง กับ INTERNET
5.มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี
6.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้
7.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Network อย่างเหมาะสม

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099209

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
-ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ เพื่อสอบราคา และสั่งสินค้า ตามรายละเอียดด้านเทคนิคของสินค้า ที่บริษัทและลูกค้าต้องการ
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในใบเสนอราคา ที่ได้รับจาก Supplier ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามสเปค , ราคา, ระยะเวลาส่งสินค้าตามที่ต้องการ
- ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
- ประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง ตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างประเทศทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มติดต่อกับ Supplier ต่างประเท
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099147

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ขับรถแบคโฮ ชื่อทำสวนการเกษตร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098837

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
- งานธุรการ หรือจัดการเอกสารทั่วไป
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098838

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน /แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงิน , ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินสดย่อย , ด้านการบริการลูกค้า
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098551

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการเพาะปลูก

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการเพาะปลูก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ควบคุม วางแผนและดูแล รับผิดชอบ งานด้านการเกษตร
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแพ็คสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
งานบัญชี
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097126

ตำแหน่งงานว่างFactory Assistant Manager

ตำแหน่งงานว่างFactory Assistant Manager

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 (ไม่รวม ค่าคอ

งานประจำ : 20,000-30,000 (ไม่รวม ค่าคอ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
-ควบคุม และบริหารการผลิตแก้ปัญหาและซ่อมบำรุง เครื่องจักรในอุตสหกรรม อลูมิเนียม หรือเฟอณนิเจอร์เหล็ก
-แจกจ่ายงานให้โฟร์แมนทำการผลิต และติดตามผลการผลิตและบรรจุพร้อมทั้งจัดทำรายงานการผลิตทุกวัน
-ควบคุมดูแลและติดตามงานด้านซ่อมบำรุง
-บริหารพนักงานในหน่วยงานให้ทำงานตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
-รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและควมคุมคุณภาพ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097131

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
งานด้านTime ,กะงาน ,บันทึกการลา,คำนวนค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม และงานเอกสารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096509

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างครูฝึกพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 13000-16000

งานประจำ : 13000-16000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
ฝึกอบรมให้กับพนักงานขาย/จัดอบรมให้กับฝ่ายขาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095881

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักน้อย
1.บริหารลูกค้าเพื่อให้ได้ซึ่งยอดขายตามเป้าหมาย
2.จัดทำเอกสารที่เกียวกับงานขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ฯลฯ
4.นำเสนอขายสินค้าและการให้บริการด้านการขายได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (ออกพบลูกค้านอกสถานที่ได้)
5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
6.วิเคราะห์การขายและการตลาดในโปรเจคต่างๆได้
7.ทำการตลาด Online
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094498

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
ทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย,ใบวางบิล,บัญทึกบัญชี,ทำหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094496

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ
- ดูแลทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
- ประสานงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี
หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี